Математика за програмисти - част 1

Математика за програмисти - част 1

Курсът "математика за програмисти (част 1)" ще ни потопи в безкрайния свят на математиката. Ще се фокусираме, както върху основите на математиката, така и върху необходимите ни математически знания, свързани с компютрите и софтуерните технологии

Какво ще научите?
 • Основни математически знания и концепции

  Започваме от абсолютното начало и ще извървим пътя от базовите познания до сложни концепции, използвани в програмирането и софтуерното инженерство. За курса не са необходими никакви предварителни познания по математика.

 • Идеи, терминология и означения в математиката

  Чрез примери и стъпка по стъпка ще научим основите на математиката от нейната историята, означения и понятия, през аритметиката, алгебрата, бройните системи, функциите, геометрията и тригонометрията до абстрактната алгебра.

 • Математиката, необходима да сме по-добри софтуерни инженери

  Във всяка тема има връзка на ученото с програмирането и компютрите. Ще разгледаме и по-специални за софтуерното инженерство теми като математическа логика, теория на множествата, булева и релационна алгебра.

Всичко преподадено в курса е събрано в специална PDF книжка (от над 220 страници), която всеки закупил курса получава безплатно.

За хора в неравностойно положение курсът е безплатен след контакт с нас на office@eee.bg.

Част 2 на курса се очаква да е готова през есента. Част от темите в нея ще са линейна алгебра, анализ, дискретна математика, вероятности и статистика, теория на графите, автомати, стереометрия, математиката в машинното обучение и други.

Лекции

 • 11 лекции
 • 136 видеа
 • 13:56:19
 • Въведение в курса 8:45
 • PDF книжка 228 стр.
 • Въведение 6:21
 • Математиката преди новата ера 20:20
 • Математиката след новата ера 6:21
 • Математиката през средновековна Европа и Ренесанса 3:19
 • Научната революция и модерната математика 7:13
 • Основни части на математиката 3:30
 • Математиката и програмирането 5:47
 • Математически символи - част 1 11:47
 • Математически символи - част 2 9:30
 • Допълнителни ресурси 1:13
 • Въведение 3:33
 • Цифри и числа 5:54
 • Естествени числа и интервали 11:10
 • Събиране 6:59
 • Сума (Σ) и безкрайност 9:09
 • Изваждане 7:55
 • Цели числа и координатна система 5:19
 • Абсолютна стойност 2:54
 • Умножение 7:29
 • Произведение (Π) и факториел 3:00
 • Деление и рационални числа 11:10
 • Допълнителни ресурси 1:16
 • Въведение 1:11
 • Дроби 7:22
 • Операции с дроби 8:37
 • Процент и промил 3:36
 • Четност, делители и прости числа 11:38
 • НОК и НОД 7:16
 • Степенуване 9:28
 • Десетичнично представяне и експоненциален запис 7:12
 • Коренуване 11:27
 • Реални и комплексни числа 13:48
 • Логаритмуване 4:15
 • Двоичен, естествен и десетичен логаритъм 10:15
 • Свойства на логаритмуването 6:40
 • Приоритет на операциите 3:18
 • Допълнителни ресурси 1:03
 • Въведение 1:25
 • Бройни системи 10:54
 • Двоична и шестнайсетична бройна система 9:16
 • Конветриране от и към десетична бройна система 10:36
 • Мерни единици за информация 6:55
 • Представяне на целите числа 9:47
 • Побитови операции 13:18
 • Представяне на числа с плаваща точка 6:25
 • Представяне на текст в компютрите 5:29
 • ASCII и Unicode 7:08
 • UTF-8 и Base64 7:08
 • Изображенията в компютрите 8:02
 • Допълнителни ресурси 1:07
 • Въведение 1:30
 • Алгебра 6:12
 • Алгебрични изрази и свойства 7:49
 • Линейни уравнения 6:00
 • Aлгебрични равенства и неравенства 10:44
 • Квадратни уравнения 10:45
 • Формули за решаване на уравнения 8:15
 • Полиноми 10:30
 • Функции 11:36
 • Свойства на фукнциите 4:03
 • Графики на функциите 14:27
 • Обратна функция и композиция на функции 5:12
 • Матрици 2:19
 • Допълнителни ресурси 1:36
 • Въведение 6:33
 • Съждения 2:13
 • Логически оператори 8:04
 • Импликация 7:23
 • Еквивалентност 4:24
 • Изрази и ред на операциите 4:48
 • Закони на Де Морган 4:38
 • Предикатна логика 4:31
 • Естествен език и логика 2:52
 • Логическо програмиране 5:57
 • Допълнителни ресурси 0:47
 • Въведение 2:11
 • Множества и елементи 3:56
 • Дефиниране на множества 11:03
 • Крайни, безкрайни и равни множества 4:05
 • Диаграми на Вен 4:32
 • Подмножества, надмножества и универсални множества 7:36
 • Обединение и сечение 5:01
 • Разлика и допълнение 4:38
 • Отношения и връзки 2:32
 • Декартово произведение 3:44
 • Допълнителни ресурси 0:54
 • Въведение 4:24
 • Евклидова геометрия 4:55
 • Ъгли 10:39
 • Полигони 8:43
 • Четириъгълници 7:34
 • Окръжност 4:23
 • Числото Pi (π) 2:29
 • Елипса 2:30
 • Периметър 3:58
 • Площ 8:37
 • Изчислителна геометрия 14:31
 • Допълнителни ресурси 1:26
 • Въведение 2:01
 • Страни и ъгли 6:09
 • Еднаквост 6:39
 • Подобност 5:36
 • Медиана, ъглополовяща и височина 8:32
 • Питагорова теорема 10:06
 • Евклидово и Манхатаново разстояние 3:53
 • Тригонометрия 5:02
 • Тригонометрични функции 6:00
 • Тригонометрични равенства 6:54
 • Периоди и четност на тригонометричните функции 4:27
 • Аудио вълни и сигнали 11:55
 • Допълнителни ресурси 1:01
 • Въведение 2:24
 • Групи 2:08
 • Примери за групи 10:36
 • Типове групи 10:21
 • Таблици на Кейли 2:47
 • Ред на група 4:52
 • Пръстени 7:46
 • Област на цялост 2:27
 • Полета 7:48
 • Линейно пространство 3:05
 • Допълнителни ресурси 0:57
 • Въведение 2:17
 • Булеви операции 4:45
 • Закони в булевата алгебра 3:09
 • Булеви функции и логически елементи 7:53
 • Релационна алгебра 5:46
 • Проекция, селекция и преименуване 5:07
 • Агрегиране 3:18
 • Обединение и сечение 4:36
 • Разлика и декартово произведение 5:11
 • Свързващи операции (Theta и Natural Joins) 7:59
 • Свързващи операции (Semi и Anti Joins) 3:40
 • Свързващи операции (Left, Right и Full Outer Joins) 6:29
 • Допълнителни ресурси 0:44

Преподавател

Николай Костов
Николай Костов

Microsoft Certified Trainer, Solutions Architect в ZenCodeo

Ники е специалист с опит като софтуерен инженер (над 15 години), обучител (над 10 години) и дългогодишен участник и победител в редица състезания по информатика и информационни технологии. Ники има голям брой успешно положени изпити и сертификати (включително трейнърският сертификат Microsoft Certified Trainer без прекъсване от 2014 г. до 2021 г., включително). Студент на годината (2015 г.) и награден от Forbes Bulgaria с наградата “30 под 30” в категория образование. Съавтор е в няколко книги и има стотици проведени лекции и записани видеа по програмиране.