Общи условия

I. Дефиниции

 1. По смисъла на тези Общи условия, ако изрично не е посочено друго в тях, ще бъдат дефинирани както следва:
  1. “Доставчик” е дружеството "Ен Кей Солюшънс" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206452320 представлявано от управителя Николай Костов.
  2. “Потребител“ е физическо или юридическо лице, което използва услугите на системата https://eee.bg, с или без регистрация.
  3. “Платформата“ или “eee.bg” е онлайн системата https://eee.bg.
  4. “Потребителски профил” е e-mail адрес и парола, с които потребителят се регистрира и има достъп до платформата eee.bg
  5. “Услуга” е предоставянето на онлайн курс, обучение, обучителна програма, видео, онлайн книга, софтуер, семинар или друга услуга, качена и достъпна в платформата eee.bg, със или без заплащане.

II. Данни за доставчика

 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
  1. Наименование на Доставчика: "Ен Кей Солюшънс" ЕООД
  2. Вписване в публични регистри: ЕИК 206452320
  3. Регистрация по ДДС: BG206452320
  4. Представлявано от: Николай Стефчов Костов
  5. Данни за кореспонденция: 
   1. E-mail адрес: office@eee.bg
   2. Facebook страница: fb.com/eee.bg
   3. Telegram: @NikolayIT
  6. Банкова сметка: BG84BUIN95611000678351
  7. Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД): Стоян Шопов
 2. Надзорни органи:
  1. Комисията за защита на личните данни
   1. Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,
   2. Тел.: 02/91-53-519
   3. Email: kzld@cpdp.bg
   4. Уеб сайт: https://cpdp.bg
  2. Комисия за защита на потребителите
   1. Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5
   2. Тел.: 02/9330565
   3. Гореща линия: 0700 111 22
   4. Email: info@kzp.bg
   5. Уеб сайт: https://kzp.bg

III. Приложимост и изменение на общите условия

 1. Използването на Платформата предполага безусловното приемане на всички посочени от Доставчика условия и правила за използване на Платформата. Ако Потребителят не е съгласен с някое от тези условията и правилата за използване на Платформата, той има право да се въздържа от използването ѝ. При посещение в Платформата или регистрацията си в Платформата, с натискането на бутон “Регистрирай се“, “Изпрати” или друго изявление или действие в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 2. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по преценка на Доставчика. Доставчикът следва да информира Потребителя в срок от 7 (седем) дни след тяхното изменение. Измененията влизат в сила и ще бъдат обвързващи за Потребителя, освен ако последният изрично не възрази в рамките на 5 (пет) работни дни. Потребителят не може да отхвърли новите Общи условия в случаите, когато изменението в тях е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

IV. Регистрация и записване на курс

 1. Потребителят има достъп до общите условия за ползване на Платформата по всяко едно време, чрез линк в долната част на сайта. Преди или по време на регистрация, Потребителят е длъжен да се съгласи с общите условия на платформата, за да завърши успешно регистрацията.
 2. За да се регистрира на Платформата, Потребителят е длъжен да предостави email адрес, парола и съгласие с Общите условия на Платформата.
 3. След успешна регистрация, Потребителят може да избере курс или услуга от Платформата и да извърши плащане на посочената за този курс или услуга цена.
 4. Доставчикът си запазва правото да поиска допълнителна информация за Потребителя, преди да предостави достъп до Услугата.
 5. Доставчикът предоставя право на достъп на Потребителя до заплатения от него курс, веднага след успешна обработка на плащането. Плащането се счита за извършено в деня, в който банкова сметка на Доставчика е заверена с пълния размер на цената на избрания от Потребителя курс или по-рано, ако Доставчикът има начин да верифицира направеното плащане.

V. Цени и плащания

 1. Всеки курс или услуга може да има различна цена, която е упомената на съответната страница на курса или услугата.
 2. Всички цени на посочени в Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 3. Доставчикът си запазва правото да предоставя различна цена според профила на Потребителя и по своя преценка за един и същ курс или услуга, включително и под формата на намаления.
 4. Доставчикът си запазва правото да пуска безплатни курсове или услуги, включително и такива, които преди това са били платени.
 5. Платформата използва на SSL протокол за криптиране на връзката между сървъра на Услугата и платежната страница на обслужващите услуги за онлайн плащания.
 6. Автентичността на карта за плащане се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).

VI. Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят е длъжен да използва услугата и регистрацията си лично и не може да прехвърля правото си на ползване на Услугата на трети лица.
 2. При използването на Платформата, Потребителят гарантира и се съгласява, че никакви материали от какъвто и да е вид, изпратени чрез неговия профил или по друг начин, публикувани, предавани или споделяни от Потребителите на или чрез Услугата, ще нарушат или нарушават правата на трета страна, авторски права, търговска марка, поверителност, публичност или други лични или частни права; или съдържат клеветнически или по друг начин незаконни материали.
 3. Потребителят се съгласява и декларира, че няма да използва Услугата, за :
  1. Публикуване на съдържание или иницииране на незаконни, клеветнически, злоумишлени, неприлични, дискриминационни, инвазивни и неприкосновени лични или публични съобщения, омраза или расова, етническа или друга нежелателна;
  2. Качване, публикуване, изпращане по имейл, предаване или по друг начин предоставяне на нежелани или неоторизирани реклами, промоционални материали, "нежелана поща", "спам", "верижни писма", "пирамидални схеми" или друга форма на привличане;
  3. Събиране на имейл адреси или друга информация за връзка с други потребители от Услугата по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелани имейли или други нежелани съобщения;
  4. Използване на Услугата по някакъв незаконен начин или по какъвто и да е друг начин, който би могъл да увреди, забрани, забави, претовари или наруши Услугата или Доставчика;
  5. Неправилно деклариране, представяне по друг начин на самоличността на Потребителя, включително, но без да се ограничава до използването на псевдоним, качване, публикуване, предаване, споделяне, съхраняване или по друг начин публично предоставяне на Платформа на лична информация на трета страна, ограничения, адреси, телефонни номера, имейл адреси, номера на социално осигуряване и номера на кредитни карти;
  6. Качване, публикуване, предаване, споделяне или по друг начин предоставяне на материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;
  7. Сплашване или друг вид тормоз;
  8. Публикуване, променяне, разпространяване или възпроизвеждане по какъвто и да е начин всички материали, търговски марки или друга собствена информация, принадлежащи на други лица, без да получат предварителното писмено съгласие на собственика на такива права.
 4. Потребителят признава глобалния характер на интернет и се съгласява да спазва всички приложими местни правила, включително, но не само правилата за онлайн поведение и приемливо съдържание. По-конкретно, Потребителят се съгласява да спазва всички приложими закони относно предаването на данни.
 5. Потребителят се задължава да не използва Платформата по автоматизиран начин, чрез скриптове и софтуерни програми, различни от популярните уеб браузъри.
 6. Освен ако изрично не е разрешено друго, потребителят няма право да използва предоставените му изображения, видео и аудио файлове освен през Платформата. Не е разрешено на потребителя да сваля, препраща, разпространява и възпроизвежда изображенията, видео и аудио файловете предоставени му от Платформата.
 7. В случай на искове на трети лица срещу Доставчика срещу действия на Потребителя, Потребителят е длъжен да понесе всички правни, административни и други разходи, свързани с тези искове.
 8. В случай на неизпълнение от страна на Потребителя на горните разпоредби, Доставчикът има право да прекрати достъпа до Услугата незабавно.

VII. Права и задължения на Доставчика

 1. Доставчикът се задължава да поддържа пълната функционалност на уеб базираната система https://eee.bg и да изпълнява всички изисквания на приложимото право в своите операции.
 2. Доставчикът не носи отговорност за:
  1. Всякакви проблеми и/или прекъсвания на функционирането на https://eee.bg, които се дължат на причини извън неговия контрол;
  2. Функционирането на https://eee.bg, ако Потребителят не е спазил техническите изисквания за инсталиране и работа на компютърните системи или изискванията.
  3. Наличността, съдържанието, автентичността или сигурността на външни уебсайтове или други източници на информация;
  4. Действия, небрежност или пропуски от страна на трети страни, включително, но не само: доставчици на телекомуникации, компютърни и интернет услуги, подизпълнители или за грешки или пропуски на техните устройства, оборудване или системи;
  5. Всяко съдържание, публикувано на платформата https://eee.bg. Потребителят е единствено отговорен за профилите, коментарите, съобщенията, бележките, текста, документите, презентациите, видеоклиповете, списъците и друго съдържание, които качва, публикува или показва на или чрез Услугата или предава или споделя с други потребители;
  6. За всякакви претенции на трети страни по отношение на съдържанието, публикувано от потребителите на платформата https://eee.bg;
  7. Създаване на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано или съхранено на https://eee.bg или предоставено на платформата https://eee.bg след изтичане на 3 месеца от прекратяването на достъп до платформата. Доставчикът има право да направи такива копия по искане на Потребителя. Доставчикът не претендира за собственост върху потребителското съдържание на платформата https://eee.bg.
 3. Доставчикът има право да изтрие или премахне (без предизвестие на Потребителя) всяко съдържание на платформата https://eee.bg по свое усмотрение по каквато и да е причина или без причина, включително без ограничение съдържание, което по преценка на Доставчика нарушава Общите Условия или което може да бъде обидно, незаконно или да наруши правата, да навреди или да застраши безопасността на потребителите или други.
 4. Независимо от горното, отговорността на Доставчика, на Потребителя или на трето лице за загуба, щета, разходи или разноски по каквато и да е причина и независимо от формата на преследваното съдебно действие независимо от това дали случаят се отнася до договорни или извъндоговорната отговорност, в случай на небрежност или не, във всички случаи не надвишава цената на такса за обучението, курса или услугата.

VIII. Право на отказ

 1. Потребителите имат право на отказ от платените от тях курс или услуга в 14 (четиринадесет) дневен срок след заплащането на дадения курс или услуга, без да е необходимо да споделя каква е причината за това, като се свърже с нас чрез формата за контакт или изпрати email на office@eee.bg.
 2. Ако Потребителят е изгледал или употребил по-голямата част от даден курс или услуга, те се считат за “изконсумирани” и Доставчика може да оспори правото на отказ на Потребителя.
 3. Сумата се възстановява обратно по пътя по който е направена - банков превод или онлайн плащане с кредитна/дебитна карта. Всички такси по възстановяването на сумата са за сметка на Доставчика.
 4. Отказът става писмено по електронен път до Доставчика. Доставчикът е длъжен да възстанови платената от потребителя сума в срок от 14 (четиринадесет) дни без неоправдано забавяне считано от датата, на която е бил уведомен от Потребителя.  

IX. Интелектуална собственост

 1. Всички права върху интелектуална собственост (включително правата върху търговските марки, авторските права, базите данни и т.н.) на Доставчика или Услугата и нейните съставни части (включително, но не само: аудио и видео материали, курсове, презентации, документи, текстове, подредба и имена на лекции, софтуер, документация, дизайн, лицензионни кодове, файлове и други материали, всички актуализации, изменения, решения, постигнати в хода на работа) или съдържащи се в или свързани с уеб сайтове на Доставчика и услугата, са изключителна собственост на Доставчика.
 2. Потребителят няма право да извършва каквито и да е действия по възпроизвеждане (освен за лично ползване), промяна, адаптиране, разпространение, публикуване, предаване (по електронен път или по друг начин), представяне, прехвърляне на сървър или друго електронно устройство, разпространяване чрез радиосигнал, публикуваните материали от Услугите и Платформите на Доставчика и/или свързани с курсовете и услугите предоставяни в https://eee.bg, включително текст, видео, аудио, графики, компилации, компютърни програми, код и/или софтуер по какъвто и да е начин или във всякаква форма без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика.
 3. Освен ако няма изрично разрешение от Доставчика, Потребителят не може да предоставя и/или показва и/или продава на трети лица видео, аудио, текстови или други файлове на продуктите и услугите, предмет на настоящите Общи условия или да извършват каквито и да е други действия, които нарушават или допринасят за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на Доставчика.

X. Защита на личните данни

 1. При регистрация или използване на Платформата, Потребителят дава изричното си съгласие, че Доставчикът може да обработва всички данни или информация, включително предоставени от Потребителя лични данни, по начин, който сметне за необходим за целите на предоставянето на Услугата.
 2. Потребителят и Доставчикът се ангажират и гарантират, че всички лични данни на Потребителя или на трети лица, предмет на използването на https://eee.bg, ще бъдат обработвани само до степента, необходима за предоставяне и подобряване на Услугата в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните.
 3. Работата с личните данни са уредени в Политиката за поверителност на Платформата, които са неразделна част от тези общи условия за използване на Услугата.

XI. Кореспонденция

 1. Всички съобщения засягащи Потребителите, се предават в писмена форма по електронен път чрез имейл съобщения на посочените адреси в платформата в страница - “Контакти” и посоченият в секция II от настоящите общи условия.
 2. Доставчикът и Потребителят считат за поверителна цялата информация, обменяна между тях във връзка с използването на платформата (включително и кореспонденцията между тях) и са длъжни да обработват такава информация добросъвестно. Страните са длъжни да пазят такава информация поверително и да се въздържат от действия, които биха нарушили или навредили на тяхната репутация и интереси.

XII. Заключителни разпоредби

 1. Настоящите Общи условия и всички отношения между страните се тълкуват съгласно законите на Република България.
 2. Всички спорове, свързани с договорените взаимоотношения между Доставчика и Потребителя, ако не са разрешени чрез взаимни преговори между страните, се решават от компетентните български съдилища в София.
 3. При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия, може да се свържете с отговарящите лица на office@eee.bg.

Последна промяна: 30 март 2021 г.